Medicatie

Wanneer jouw kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen we de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en er zal hen gevraagd worden jouw kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

Zieke kinderen (met koorts) horen niet op school te zijn. Ze horen thuis in hun bed en dienen te rusten. In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan jouw kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Indien de behandelende arts er echter op staat dat ook tijdens de schooluren medicatie ingenomen wordt, moet de dokter een voorschrift opmaken met vermelding van:

● de naam van de medicatie

● de dosis

● de periode van toediening

● het tijdstip van toediening

● de manier van opname

● de manier van bewaring

Als school raden we het nemen van geneesmiddelen op school af. Een personeelslid kan bovendien niet verplicht worden toe te zien op het nemen van medicatie.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oog- of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.