Onze visie - missie

Permanent streven we naar een optimaal schoolklimaat
waar elk kind zich samen met ons in een veilige thuishaven, op zijn best voelt.
Enkel en alleen dan kan "goed gewerkt" en "goed geleerd" worden.

Hier volgen enkele aandachtspunten om onze visie kracht bij te zetten:

Katholieke school

Opvoedend onderwijs

Samen school maken

We willen een herkenbare katholieke school zijn.

 • Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:

het unieke van ieder mensenkind

de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen

verbondenheid en solidariteit met anderen

vertrouwen in het leven - genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is - geloof, liefde, eerbied, geduld, verdraagzaamheid, respect voor mens en natuur, eerlijkheid en positief-kritische ingesteldheid

verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren

vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid

zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties

 • We bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan:

één maal per trimester worden eucharistievieringen verzorgd voor en door onze kinderen;

dagelijks wordt er op een spontane, eigentijdse manier gebeden in de klas; daarbij wordt in de kleuterklassen ook al een aanzet gegeven tot het "Wees gegroet" en het "Onze Vader";

kinderen worden gestimuleerd om ook individueel tot bidden te komen;

de projecten die het bisdom Brugge ons doorheen het kerkelijk jaar aanbiedt,
worden optimaal uitgewerkt: missiemaand, advent, 40-dagentijd, …;

tijdens de 40-dagentijd sparen we voor een goed doel;

belangrijke kerkelijke feesten komen in de klas aan bod: Allerheiligen, Kerstmis, (eventueel) Lichtmis, Pasen, Pinksteren;

de viering van de eerste communie voor de kinderen van het eerste leerjaar is een hoogtepunt in hun groeien naar gelovig zijn,
dankzij een goede voorbereiding in de klas.
Op een voorafgaande infovergadering voor de ouders kunt u intekenen voor het gebedshuisje.
Ouders kunnen zich engageren voor een instapviering;

de christelijke zingeving spreekt voor zich bij het geven van
de godsdienstlessen en -momenten;

in de meimaand besteden we speciale aandacht aan de Mariaverering;

als de Goede Week juist vóór de paasvakantie valt,
houden we op Goede Vrijdag een "kruisweg" aangepast aan onze kinderen.

We geven opvoedend onderwijs.

 • We zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod.

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot "goede" mensen. Het "uniek zijn" van elk kind staat voorop.

Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

In dat aanbod is een logische samenhang te vinden: we werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere.

We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen.

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon.

Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen.

Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven: dat is " leren" dat zin heeft en zin geeft.

 • We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat.

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden.

We nemen kinderen serieus.

We leren kinderen positief te staan tegenover het leven en de wereld.

We gebruiken alle nieuwe leerplannen van het katholiek onderwijs als leidraad.

We opteren voor efficiënte nascholingen waarbij we openstaan voor vernieuwing en verbetering.

 • We werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg:

We werken aan een kindvolgsysteem waar er stapsgewijs wordt opgevolgd en begeleid
vanaf de 1ste kleuterklas tot en met het 2de leerjaar,
zowel op sociaal, motorisch en cognitief vlak.

In functie daarvan houden we op vaste tijdstippen overlegmomenten (MDO = multidisciplinair overleg)
met alle bevoegde instanties, eventueel gevolgd door een bespreking met de ouders.

We voorzien in ons lestijdenpakket zorg waarin de titularis die leerlingen met leervertraging begeleidt.
De zorgleerkracht neemt ondertussen de klas over.
Leerlingen met leesproblemen worden wel door de zorgleerkracht begeleid.

Per trimester wordt er in de Vrije Centrumschool een gezamenlijke overgangsactiviteit georganiseerd
voor onze & hun leerlingen van het 2de leerjaar
.

Op geregelde tijdstippen organiseren we intern overgangsactiviteiten tussen het 3de kleuter en 1ste leerjaar.

We differentiëren zoveel mogelijk en bieden zo voor elk kind een passend aanbod.

We spenderen een optimale tijd aan lichamelijke opvoeding en gaan tweewekelijks zwemmen;
ook de oudste kleuters gaan in het 3de trimester 3 keer naar het zwembad.

We werken aan een positief klasklimaat door het aanwenden van het GOK-actieplan "socio-emotionele ontwikkeling".

We zorgen voor een rijke leeromgeving.
Dit omvat een gestructureerde maar veilige, geborgen, sociale omgang,
een gevarieerd aanbod aan middelen
en
een uitnodigende school- en klasinrichting.

We hanteren een kindvriendelijk schoolreglement in de vorm van een afsprakenboekje / afsprakenbord.

We maken "samen" school.

Op onze school streven we samen naar een optimaal schoolklimaat waar elk kind zich thuis voelt!
Met onze enthousiaste ploeg beogen we een positieve relatie te bekomen tussen allen
die ook maar iets met ons schoolleven te maken hebben.
Ons schoolteam werkt in collegialiteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid de krachtlijnen van het opvoedingsproject uit.

 • In onze Kappaertschool zijn heel wat participanten actief.

Naast de directie en het onderwijzend personeel zijn er ook de kinderverzorgster, de ICT-coördinatoren, de zorgcoördinator (= zoco), de veiligheidsadviseur, het administratief personeel, het opvangpersoneel en het dienstpersoneel. Ook zij voeren hun specifieke taken uit en helpen meebouwen aan die veilige thuishaven voor elk kind.

 • Ons schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.

Het is de verantwoordelijke voor het beleid en de beleidsvorming. Het schept daartoe de noodzakelijke voorwaarden.
Het volgt het reilen en zeilen van onze school op de voet.

 • Onze scholengemeenschap, "De Brug"

Wij werken nauw samen met de vier andere scholen van onze scholengemeenschap.
Regelmatig houden we overlegmomenten.
Zo komen we tot afspraken en realisaties.

 • Onze schoolraad is een wettelijk opgelegd democratisch adviesorgaan.

Drie verschillende geledingen zijn hierin paritair vertegenwoordigd:
de leerkrachten, de ouders en de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.
Een aantal keren per jaar komen ze samen om, in overleg, tot initiatieven te komen ten goede van onze school.

 • Ons oudercomité behartigt de belangen van onze kinderen.

Het organiseert en ondersteunt vergaderingen en activiteiten voor de ouders en voor onze kinderen.
Die samenwerking tussen ouders en leerkrachten is van onschatbare waarde.
Elk schooljaar wordt iedere ouder uitgenodigd om lid te worden.

 • Als school werken we samen met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding).

Het CLB volgt, na aanvraag, elke leerling op
en staat directie, elke leerkracht
en ook de ouders bij, met goede raad
in de talrijke MDO's (= Multi Disciplinair Overleg).

In het gezondheidscentrum
wordt voor bepaalde groepen / leerjaren
een volledig medisch onderzoek (MST= Medisch Schooltoezicht) aangeboden.
Voor
kleuters / leerlingen uit de overige groepen / klassen is er altijd mogelijkheid tot selectief onderzoek.

Het medisch team van MST:
test de kinderen op gehoor- en gezichtsscherpte;
weegt en meet de kinderen
;
geeft een herhalingsinenting.

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf.